المپیاد ریاضی و علوم ویژه دانش آموزان دوره اول بصورت فوق العاده و مجزا از برنامه هفتگی درسی برگزار می گردد، در این کلاس ها با استفاده از دبیران مجرب، دانش آموزان سطح معلومات درسی خود را ارتقاء می دهند.