شناخت تفاوت های فردی

« عـطـارد » دبیرستان استـعداد محور

/learn-48

وظیفه ذاتی یک مدرسه، آموزش و پرورش است. بیشتر مدارس فقط به جنبه درسی و آموزش آن می پردازند و نقش پرورش در این میان بسیار کم رنگ می باشد. پرورش فقط شامل اخلاقیات نمی شود؛ دانش آموز را باید از منظر یک استعداد دید...