وظیفه ذاتی یک مدرسه آموزش و پرورش است. بیشتر مدارس به جنبه درسی و آموزش آن می پردازند و نقش پرورش در این میان کم رنگ می باشد. پرورش فقط شامل اخلاقیات نمی شود؛ دانش آموز را باید از منظر یک استعداد دید.

پرورش و رشد استعداد های یک دانش آموز در زمینه های پژوهشی، فرهنگی و هنری نقش بسیار موثری در موفقیت تحصیلی وی دارد. گاهاً اتفاق افتاده است که یک دانش آموز از نظر درسی با قدرت عمل نکرده است اما با شکوفا شدن، پرورش استعداد و کسب موفقیت در آن، انگیزه و اراده لازم را برای موفقیت در تحصیل بدست آورده است. و این نشان از اهمیت کشف استعداد، خودباوری و پرورش آن دارد.

در دبیرستان عطارد با استفاده از مشاورین و اساتید باتجربه ابتدا توانایی های یک دانش آموز در تمام زمینه ها محک می خورد و پس از شناسایی تفاوت های فردی و بررسی های لازم و صحبت با دانش آموز و اولیای ایشان روند پرورش استعداد تشریح و آغاز می گردد.