علم نانو در عطارد علم

ایســتـگاه پژوهـش؛ علـم نـانـو در عطارد!

/learn-78

علم نوین نانو دریچه های جدیدی را برای سایر علوم باز نموده، تا جایی که استفاده از این تکنولوژی در صنعت ، پزشکی و سایر فناوری های مرتبط فراگیر شده است. آقای دکتر میرحسینی مدرس نانو در دبیرستان عطارد توضیحاتی را در این مورد ارائه داده است.