علم نوین نانو دریچه های جدیدی را برای سایر علوم باز نموده، تا جایی که استفاده از این تکنولوژی در صنعت ، پزشکی و سایر فناوری های مرتبط فراگیر شده است، در حال حاضر «نانو» یکی از عنوان هایی می باشد که بیشترین مقالات علمی را به خود اختصاص داده است.

پژوهش در دبیرستان عطارد از اهمیت بالایی برخوردار است و استفاده از اساتید و مربیان مطرح و شرکت در مسابقات مهم کشوری و جهانی گواه بر این مهم می باشد. در حال حاضر تیم پژوهش دبیرستان عطارد خود را برای مسابقات ابداعات و اختراعات کشور تایوان آماده می کند.

توجه شما را به صحبت های آقای میرحسینی در این رابطه جلب می نماییم :