محیط امن

عطارد مدرسه شاداب

/post-82

بکارگیری و ایجاد فضای شاد در مدرسه از الزامات تیم آموزشی دبیرستان عطارد علم می باشد که با استفاده از تجربیات کسب شده در طول سال ها فعالیت آموزشی و همچنین نظرات متخصصین، این مهم در حال انجام می باشد.