نشاط و شادابی همواره به عنوان یکی از مهمترین نیازهای دانش آموزان و معلمان در مدارس مطرح بوده است. پژوهش های صورت گرفته، نشان داده اند که عوامل آموزشی، پرورشی، فیزیکی، مدیریتی و روابط در مدرسه در ایجاد شادکامی در معلمان و دانش آموزان، دخیل هستند.

نشاط و شادابی همواره به عنوان یکی از مهمترین نیازهای روانی انسان، به دلیل تأثیرات عمده ای که بر شکل گیری شخصیت آدمی دارد همواره ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. به صورت کلی، شادی و نشاط به عنوان یکی از جنبه های جدایی ناپذیر زندگی و به ویژه یکی از جنبه های ضروری تحصیل در آموزش و پرورش تلقی میشود. مدرسه ای زنده و پویا است که عناصر شادی آفرین در آن فراوان بوده و اضطراب، افسردگی در آن کمتر به چشم آید.

از این رو در دبیرستان عطارد این مهم از اولویت های اصلی برای ایجاد احساس امنیت و رضایت دانش آموزان و اولیای محترم می باشد.