مدرسه برتر منطقه یک شهر تهران

چگونه در ایام تعطیلات مطالعه کنیم

/learn-22

در ایام تعطیلات بلند مدت برای جلوگیری از افت تحصیلی نیاز به ایجاد یک برنامه مناسب است که در کنار تفریح و استراحت، برخی از ساعت های ایام تعطیلات را به درس خواندن اختصاص داد. آقای انسان دوست مشاور تحصیلی در این رابطه توضیحاتی را عنوان کرده است.