در ایام تعطیلات بلند مدت برای جلوگیری از افت تحصیلی نیاز به ایجاد یک برنامه مناسب است که در کنار تفریح و استراحت، برخی از ساعت های ایام تعطیلات را به درس خواندن اختصاص داد.

 آقای انسان دوست مشاور تحصیلی در این ویدئو از مطالعه در ایام تعطیلات می گوید: