مشاوره نوجوان

برگزاری جلسات آموزش خانواده و مشاوره نوجوان

/post-187

اهمیت مشاوره در دوران نوجوانی بیش از هر دوران دیگری حس می شود. زیرا در این دوران شخصیت شکل می گیرد و فرد در این شرایط باید خود و نیازهای خود را بشناسد. با توجه به این مهم، دبیرستان عطارد کارگاه های آموزش خانواده و مشاوره نوجوان را در طول سال تحصیلی برگزار می کند.