اهمیت مشاوره در دوران نوجوانی بیش از هر دوران دیگری حس می شود. زیرا در این دوران شخصیت شکل می گیرد و فرد در این شرایط باید خود و نیازهای خود را بشناسد. با توجه به این مهم، دبیرستان عطارد کارگاه های آموزش خانواده و مشاوره نوجوان را در طول سال تحصیلی برگزار می کند.

دکتر سهیلی، روان‌شناس و مشاور خانواده در دبیرستان عطارد، در چندین کارگاه آموزشی؛ نیازهای دوران نوجوانی و رفتار صحیح با نوجوانان را تشریح و بررسی خواهند نمود.