معارفه

جلسه معارفه و آشنایی با اولیای محترم پایه هفتم

/post-299

در عطارد رسم بر این است که قبل از شروع سال تحصیلی جدید محفل آشنایی با اولیای گرامی که تازه به عطارد پیوستند برگزار می شود.