در جلسه آشنایی با اولیای گرامی که تازه به عطارد پیوستند به میزبانی معاون محترم پایه هفتم جناب آقای محمدیان برگزار گردید و ایشان توضیحاتی در مورد روند تحصیلی دانش آموزان در  این پایه ، سیستم ارزشیابی و نمره دهی و همچنین معرفی از دبیران ارجمند و فعالیت های آموزشی آنان ارائه نمودند. سپس معاونت محترم فرهنگی عطارد جناب آقای زارع کار در مورد برنامه های جذاب فرهنگی و اردو های درون شهری و برون شهری برنامه ریزی شده توضیحاتی را ارائه نمودند. و در پایان معاونت محترم عطارد جناب آقای رستمی به توضیح در مورد روند کلی کار و نشاط و تحصیل دبیرستان با شعار ((مدرسه فقط جای درس خوندن نیست...)) سخنان خود را خدمت اولیای محترم ارائه نمودند.