مقاله

انتشار مقاله نانو تیم عطاردعلم در مجله دانشگاهی مگیران

/post-361

انتشار مقاله علمی دانش آموزان نانوتیم عطارد علم در مورد ساخت نانو فیلتر تصفیه کننده هوا با استفاده از چارچوب های آلی-فلزی کیتوزان و کربن فعال در مجله دانشگاهی و سایت مگیران