انتشار مقاله علمی دانش آموزان نانوتیم عطارد علم در مورد ساخت نانو فیلتر تصفیه کننده هوا با استفاده از چارچوب های آلی-فلزی کیتوزان و کربن فعال در مجله دانشگاهی و سایت مگیران 

لینک مقاله: http://magiran.com/p2717557

این موفقیت را به خانواده بزرگ عطارد تبریک عرض می کنیم.