منطقه یک شهر تهران

برگزاری آزمون های میان ترم اول

/learn-77

امتحانات میان ترم دانش آموزان دوره اول و دوم دبیرستان عطارد به صورت روزانه از این هفته برگزار می گردد. نتایج این آزمون ها توسط واحد آموزش دبیرستان بررسی و تحلیل می گردد و راهکارهای لازم برای ارتقاء سطح دانش آموزان برنامه ریزی می گردد.


تحویل کارنامه گزارش عملکرد دانش آموزان به اولیای ایشان

/post-177

امروز اولیای دانش آموزان دبیرستان دوره اول و دوره دوم عطارد علم جهت دریافت کارنامه گزارش عملکرد دانش آموز خود به مدرسه مراجعه نمودند. واحد آموزش دبیرستان با رصد دقیق فرآیند تحصیلی دانش آموز ، ضمن ارزشیابی منظم و بررسی وضعیت درسی، بصورت مستمر به اولیای ایشان گزارش ارائه می نماید.