امروز اولیای دانش آموزان دبیرستان دوره اول و دوره دوم عطارد علم جهت دریافت کارنامه گزارش عملکرد دانش آموز خود به مدرسه مراجعه نمودند. واحد آموزش دبیرستان با رصد دقیق فرآیند تحصیلی دانش آموز ، ضمن ارزشیابی منظم و بررسی وضعیت درسی، بصورت مستمر به اولیای ایشان گزارش ارائه می نماید.