نقد فیلم دبیرستان عطارد علم

سینما عطارد : یک حبه قند

/cinema-2

فیلم معرفی شده این بخش از سینما عطارد «یک حبه قند» ساخته رضا میرکریمی نام دارد. استاد شهرآبادی منتقد فیلم در مجله و هفته نامه فیلم و سینما به بررسی این فیلم زیبا پرداخته است. دبیرستان عطارد علم با گسترده نمودن فعالیت فرهنگی خویش، کمال گرایی را در هدایت و پرورش فرزندان این مرز و بوم بکار می گیرد.