چیدمان کلاسی میز

چیدمان کلاس تعاملی در عطارد

/post-86

الگوی قدیمی چیدمان میز و نیمکت کلاسی صرفاً از منظر معلم لحاظ گردیده و قدرت ارتباط دانش آموزان با معلم را تا حدودی کم کرده است. از این رو برای ایجاد فضای تعاملی و ارتباط بهتر دانش آموزان با معلم و بلعکس، در دبیرستان عطارد علم از الگوی چینش مستطیلی میز و صندلی استفاده شده است.