الگوی قدیمی چیدمان میز و نیمکت کلاسی صرفاً از منظر معلم لحاظ گردیده است و قدرت ارتباط دانش آموزان با معلم را تا حدودی کم کرده است. از این رو برای ایجاد فضای تعاملی و ارتباط بهتر دانش آموزان با معلم و بلعکس، در دبیرستان عطارد علم از الگوی چینش مستطیلی میز و صندلی استفاده گردیده است.

بسیاری از معلمان و دانش آموزان کلاس های تعاملی را ترجیح می دهند. کلاس هایی که به صورت تعاملی (چینش مستطیلی میز و صندلی) چیده شده اند، به طور جدی بیانگر باور و عقیده ی معلم و دانش آموزان هستند. تمام افرادی که دور یک میز نشسته اند، احساس عمیق تری از برابری در بیان نظرات خود دارند و معلم فرصت بیشتری برای نزدیک تر شدن به دانش آموزان پیدا می کند .

 از مزایای دیگر این شکل عبارت است از : همه ی دانش آموزان می توانند همدیگر را ببینند. در حالی که در کلاس ردیفی، اگر دانش آموز بخواهد با فرد پشت سرش ارتباط چشمی برقرار کند، مجبور است دید را از معلم بردارد و به عقب نگاه کند .