کارگاه عملی کار و فناوری

کارگاه کار و فناوری = کارگاهِ خلاقیت

/learn-43

دانش آموزان در کارگاه عملی کار و فناوری با هدف انجام کارهای گروهی و فردی ، نوآوری و خلاقیت و کسب شایستگی های کارآفرینی را می آموزند. استفاده از اساتید مجرب و دارای مقام منطقه برای این درس در دبیرستان عطاردعلم اهمیت آن را نشان می دهد.