دانش آموزان در کارگاه عملی کار و فناوری با هدف انجام کارهای گروهی و فردی؛ نوآوری، خلاقیت و کسب شایستگی های کارآفرینی را می آموزند. استفاده از اساتید مجرب و دارای مقام منطقه برای این درس در دبیرستان عطاردعلم؛ اهمیت آن را نشان می دهد.

دانش  آموزان در طی سال تحصیلی پروژه های مختلفی بر اساس استعداد و توانایی های خود تحت راهنمایی های آقای بهروز سلیمانی دبیر درس کارگاه در مدرسه انجام می دهند که بسیاری از آن ها در سطح منطقه، استان و کشور مقام کسب می کنند.