کلاس شعر و حافظ خوانی

برگزاری کلاس های آشنایی با اشعار فارسی از آغاز تا امروز

/learn-64

ادبیات و شعر در فرهنگ ما نقش بسیار پر رنگی دارد، آشنایی با این گنجینه فرهنگی؛ آرامش روح و روان و تکامل تعاملات اجتماعی را در پی خواهد داشت. از این رو در دبیرستان عطارد کلاس تخصصی اشعار فارسی از آغاز تا امروز برگزار می گردد.