ادبیات و شعر در فرهنگ ما نقش بسیار پر رنگی دارد، آشنایی با این گنجینه فرهنگی؛ آرامش روح و روان و تکامل تعاملات اجتماعی را در پی خواهد داشت. از این رو دبیرستان عطارد  دوره را با عنوان کلاس تخصصی شعر فارسی از آغاز تا امروز برگزار می کند. که از اهداف اصلی این دوره شکوفایی استعداد های شعری دانش آموزان است.

کلاس تخصصی «شعر فارسی از آغاز تا امروز» به شعر خوانی، مشاعره و ... می پردازد و دانش آموزان با نحوه خواندن اشعار، معانی و ظرافت های آن بیشتر آشنا می شوند.