نقد کتاب «رویا قلمرو نامرئی ذهن» توسط مجید شهرآبادی را می توانید در این ویدئو مشاهده نمایید: