از ارتباط خوب و موثر تا کسب رتبه های برتر فرهنگی در استان از زبان "اشکان عطایی" دانش آموخته کادر دبیرستان عطارد علم :