لینک ویدئو های آموزشی علوم پایه هشتم :


علوم پایه هشتم : فصل اول - مخلوط و جداسازی قسمت اول

علوم پایه هشتم : فصل اول - مخلوط و جداسازی قسمت دوم

علوم پایه هشتم : فصل اول - مخلوط و جداسازی قسمت سوم

علوم پایه هشتم : فصل دوم - تغییرات شیمیایی در زندگی قسمت اول

علوم پایه هشتم : فصل دوم - تغییرات شیمیایی در زندگی قسمت دوم

علوم پایه هشتم : فصل دوم - تغییرات شیمیایی در زندگی قسمت سوم