دکتر سهیلی؛ روانشناس و مشاور خانواده در "کارگاهِ سلامتِ عطارد" توضیحات مهمی را در مورد آرامش ذهن عنوان می کنند. کنترل نگرانی ها و جلوگیری از ایجاد افکار منفی، نقش مهمی در سلامت ذهن و روان دارد. 

توجه شما را به صحبت های دکتر سهیلی جلب می نماییم: