لینک ویدئو های آموزشی ریاضی پایه ششم :

آموزش ریاضی پایه ششم - فصل اول - اولویت های محاسباتی ریاضی
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل اول - حل تمرین محاسبات ریاضی
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل اول - الگوهای عددی
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل اول - حل تمرین الگوهای عددی
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل اول - آموزش عدد نویسی
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل اول - حل تمرین عدد نویسی
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل اول - بخش پذیری بخش اول
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل اول - بخش پذیری بخش دوم
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل اول - حل تمرین بخش پذیری بخش اول
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل اول - حل تمرین بخش پذیری بخش دوم
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل دوم- کسرها بخش اول
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل دوم - کسرها بخش دوم
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل دوم - کسرها بخش سوم
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل دوم - حل تمرین کسرها بخش اول
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل دوم - حل تمرین کسرها بخش دوم
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل دوم - حل تمرین کسرها بخش سوم
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل سوم - آموزش اعداد صحیح
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل سوم - اعداد اعشاری
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل سوم - اعداد اعشاری قسمت اول
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل سوم - اعداد اعشاری قسمت دوم
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل سوم - حل تمرین اعداد اعشاری قسمت اول
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل سوم - حل تمرین اعداد اعشاری قسمت دوم
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل سوم - حل تمرین اعداد اعشاری قسمت سوم
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل چهارم - تقارن قسمت اول
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل چهارم - تقارن قسمت دوم
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل چهارم - حل تمرین تقارن
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل چهارم - مختصات قسمت اول
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل چهارم - مختصات قسمت دوم
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل چهارم - حل تمرین مختصات
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل پنجم - واحدهای اندازه گیری
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل پنجم - خط و زاویه قسمت اول
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل پنجم - خط و زاویه قسمت دوم
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل پنجم - چند ضلعی ها (محیط و مساحت)
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل پنجم - چند ضلعی ها (خاصیت ها)
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل پنجم - حجم
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل پنجم - دایره
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل ششم - نسبت و تناسب
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل ششم - درصد - قسمت اول
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل ششم - درصد - قسمت دوم
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل ششم - درصد - قسمت سوم
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل ششم - درصد - قسمت چهارم
آموزش ریاضی پایه ششم - فصل هفتم - تقریب