نفرات برتر امتحانات نوبت اول دبیرستان عطارد علم به تفکیک پایه معرفی می گردد:


 پایه هفتم:
امیرحسام رضایی برنا


 پایه هشتم:
بهنود دائمی


پایه نهم:
رایان امینی افشار
امیرحسین کامیار
امیرحسین چاوشیان