در این جلسه آقای رستمی گزارشی از فعالیت ها و برنامه های انجام شده طی سال تحصیلی را ارائه نمودند. ایشان استراتژی نیم سال اول تحصیلی در حوزه آموزش را باتوجه به بیماری کرونا و عدم حضور دانش آموزان به سه اصل؛ 1- حضور 2- مشارکت و پاسخگویی 3- ارزشیابی دانش آموزان توصیف کردند که با توجه به نظرات اولیا و پیگیری همکاران و مشارکت دانش آموزان، رضایت بسیار خوبی در این مهم به دست آمده است.

باتوجه به کم رنگ شدن فعالیت های پرورشی و تربیتی در فضای آموزشی آنلاین توسعه این فعالیت در نیم سال تحصیلی دوم بعنوان اهداف اصلی واحد آموزشی بیان گردید.

ارائه برنامه مورد نیاز دانش آموزان بصورت کمی ، کیفی و تخصصی در همه حوزه ها از تعهدات واحد آموزشی به اولیاء محترم می باشد.

در پایان به سوالات اولیای دانش آموزان بصورت آنلاین پاسخگویی صورت پذیرفت.

جلسات گفتگو اولیاء دانش آموزان با مدیریت دبیرستان (بصورت آنلاین، حضوری، تلفنی و شبکه های اجتماعی) به شکل مستمر در حال انجام می باشد.