انجمن اولیا و مربیان

آغاز جلسات انجمن اولیاء و مربیان در سال تحصیلی جدید

/post-173

پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن اعضای منتخب، اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان در دبیرستان عطارد علم تشکیل گردید. در این جلسه آقای رستمی مدیریت دبیرستان ضمن تاکید در مورد اهمیت نقش انجمن اولیاء و مربیان، گزارشی از فعالیت های مدرسه ارائه دادند. این جلسات بصورت مستمر در واحد آموزشی برگزار می گردد.


برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان عطارد علم

/post-51

جلسه با حضور اعضای محترم انجمن اولیا در واحد آموزشی برگزار گردید. در این جلسه گزارشی از عملکرد دبیران و آموزش آنلاین، فعالیت های عمرانی و توسعه امکانات برای سال تحصیلی آینده ارائه گردید و همچنین برنامه های هنری ، فرهنگی و پژوهشی مدرسه در ادامه مطرح گردید.