پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن اعضای منتخب، اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان در دبیرستان عطارد علم تشکیل گردید. در این جلسه آقای رستمی مدیریت دبیرستان ضمن تاکید در مورد اهمیت نقش انجمن اولیاء و مربیان ، گزارشی از فعالیت های مدرسه ارائه دادند. سپس آقای فلاح معاونت دبیرستان روند انتخابات و انتخاب اعضاء را تشریح نمودند. در ادامه با تصمیم اعضا، آقای چاوشیان به عنوان رئیس انجمن، خانم شهبازی نایب رئیس و خانم سیفی بعنوان منشی جلسه انتخاب گردیدند.