جلسه انجمن و اولیاء و مربیان واحد آموزشی عطارد علم با حضور اعضای محترم انجمن بصورت حضوری در مدرسه برگزار گردید. برنامه ریزی امتحانات ترم اول، گزارشی از عملکرد دبیران در ایام آموزش آنلاین، فعالیت های عمرانی و توسعه امکانات برای سال آتی تحصیلی و برنامه های هنری ، فرهنگی و پژوهشی ویژه ترم در جلسه مطرح و بررسی گردید. در ادامه اولیا محترم به نمایندگی از خانواده ها فعالیت های مدرسه در حوزه های مختلف را مورد بحث و بررسی قرار داده و نکاتی جهت ارتقا و بهبود فعالیت های مدرسه مطرح نمودند. برگزاری جشنواره پژوهشی بعد از امتحانات ترم و نظارت موثر بر عملکرد دانش آموزان جهت حفظ شرایط مطلوب از دیگر نکات مطرح شده بود. جلسات انجمن اولیا و مربیان واحد آموزشی بصورت منظم و ماهیانه جهت بررسی و پیگیری فعالیت های مدرسه برگزار می گردد.