برنامه مطالعاتی

امتحان با برنامه در عطارد!

/post-295

برای موفقیت و کسب نتیجه بهتر در امتحانات و آزمون های مختلف نیاز به برنامه ریزی دقیق و منسجم می باشد. در دبیرستان عطارد، مشاورین تحصیلی هر پایه طبق نیازسنجی های درسی دانش آموزان، برنامه مطالعاتی را تنظیم می کنند و تا پایان برنامه بر روند اجرای آن نظارت دارند.


نقش برنامه مطالعاتی در موفقیت تحصیلی

/post-190

برای موفقیت در امتحانات و آزمون های مختلف نیاز به برنامه ریزی دقیق و منسجم باشد. در دبیرستان عطارد، مشاورین تحصیلی هر پایه طبق نیازسنجی های درسی دانش آموزان برنامه مطالعاتی را تنظیم می کنند و تا پایان برنامه بر روند اجرای آن نظارت دارند.


روش هایی برای افزایش ساعت مطالعه

/post-175

آقای رضا انساندوست مشاور تحصیلی دبیرستان عطارد علم سه روش برای افزایش روند مطالعه موثر را معرفی کرده است. نقش مطالعه بر پیشرفت تحصیلی غیر قابل انکار می باشد بنابراین با برنامه مطالعاتی منسجم و دقیق می توان از فرصت ها استفاده کرد و موفقیت را تضمین نمود.


دورخیز برای کسب موفقیت!

/learn-74

دانش آموزان دوره دوم دبیرستان عطارد با برنامه مطالعاتی سری دورخیز خود را آماده آزمون های پیش رو خواهند کرد. داشتن هدف و برنامه ریزی در دروس طبق برنامه زمان بندی شده از اتلاف وقت جلوگیری کرده و روند مطالعه موثر را تسریع می بخشد.


اهمیت برنامه مطالعاتی برای موفقیت در آزمون

/learn-49

برای موفقیت در امتحانات و آزمون های مختلف نیاز به برنامه ریزی دقیق و منسجم می باشد. در دبیرستان عطارد، مشاورین تحصیلی هر پایه طبق نیازسنجی های درسی دانش آموزان، ​​​​برنامه مطالعاتی را تنظیم می کنند و تا پایان برنامه بر روند اجرای آن نظارت دارند.