برای موفقیت و کسب نتیجه بهتر در امتحانات و آزمون های مختلف نیاز به برنامه ریزی دقیق و منسجم می باشد. در دبیرستان عطارد، مشاورین تحصیلی هر پایه طبق نیازسنجی های درسی دانش آموزان، برنامه مطالعاتی را تنظیم می کنند و تا پایان برنامه بر روند اجرای آن نظارت دارند.

داشتن هدف و برنامه ریزی در دروس طبق برنامه زمان بندی شده از اتلاف وقت جلوگیری کرده و روند مطالعه موثر را تسریع می بخشد.