دبیرستان موفق

دانش آموزان زیر ذره بین مشاورین پایه

/learn-34

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال تحصیلی، فرایند آموزش با حساسیت و دقت بیشتری توسط مشاورین پایه رصد می گردد. پیگیری مستمر درسی دانش آموزان نقش بسزایی در موفقیت تحصیلی آن ها دارد. از این رو در واحد آموزش دبیرستان این مهم با ظرافت بیشتری در حال انجام می باشد.


موفقیت در عطارد یک فرآیند است

/post-113

به کار گیری درست هوش و استعداد دانش آموز و پرورش آن نیاز به سیاست گذاری و برنامه ریزی در تمام ارکان آموزشی و پرورشی مدرسه دارد. موفقیت یک انتخاب است نه یک اتفاق، موفقیت نتیجه انتخاب درست برای رسیدن به هدف می باشد...