روانشناسی

کلبه آرامش

/learn-5

دکتر سهیلی (مدرس دانشگاه فرهنگیان و دکترای مشاوره) روزهای دوشنبه در دبیرستان عطارد علم کلاس های ویژه در مورد موضوعات مربوط به نوجوان، شرایط خاص بلوغ و رشد فکری حضور خواهد داشت.از ملزومات موفقیت در تحصیل؛ احساس آرامش و داشتن روح و روان سالم می باشد.