مدرسه

آغاز سال تحصیلی جدید مبارک!

/post-312

اول مهر، آغاز مهربانی و مهر ورزی، روز خانه تکانی و زدودن گرد و غبار جهل و جهالت ، شروع مدرسه و کتاب نظم و انضباط ، سرآغاز بهار مهربانی و دوستی ، آغاز زنگ دانایی بر پیشه وران کسوت خرد ، بر تمامی دانش آموزان ایران زمین تهنیت باد ، شور سرمستی دانایی و توانایی گوارای وجودتان فرزندان سرزمین علم و دانشِ عطارد علم...


جلسه شورای اداری و آموزش دبیرستان عطارد برگزار شد

/post-307

روز شنبه در عطارد پر از اتفاق های مهم است و یکی از آن ها جلسات پرسنل توانمند مجموعه است اما این بار جلسه با حضور تمامی کادر آموزشی و اجرایی دبیرستان بصورت ویژه ای برگزار شد.