عنوان فیلم : بچه های آسمان (1375)

کارگردان : مجید مجیدی

نقاد : مجید شهر آبادی