توجه شما را به بررسی فیلم درباره الی (1387) توسط مجید شهرآبادی منتقد فیلم و سینما جلب می نماییم :