برنامه آزمون های عصرانه به تفکیک پایه :

برنامه_آزمون_های_عصرانه_پایه_هفتم.pdf

برنامه_آزمون_های_عصرانه_پایه_هشتم_Copy.pdf

برنامه_آزمون_های_عصرانه_پایه_نهم.pdf


توضیحات آقای انصاری مشاور پایه هفتم در مورد آزمون های عصرانه :