برای آمادگی بیشتر دانش آموزان در آزمون های جامع کشوری و پایان سال تحصیلی؛ دو نوبت «پیش آزمون جامع» برگزار خواهد گردید. نتایج این آزمون ها توسط واحد آموزش دبیرستان برای برنامه ریزی های آموزشی بررسی و تحلیل می گردد.

یش آزمون جامع شماره یک چهارشنبه اول اردیبهشت برگزار می گردد.