آقای انصاری مشاور پایه هفتم ضمن تحلیل فرآیند درسی؛ موارد لازم و نکات آموزشی را با پایه هفتمی های دبیرستان عطارد در میان گذاشت. پیگیری تخصصی امور آموزشی و درسی در راه رشد و ترقی دانش آموز نقش بسزایی دارد، از این رو این روند بصورت مداوم و روزانه در واحد آموزشی انجام می گردد.