دومین آزمون جامع کشوری دبیرستان عطارد با شرکت کلیه دانش آموزان بصورت آنلاین برگزار گردید. آزمون جامع  امکان رقابت با دیگر دانش آموزان در سطح کشور را می دهد. نتیجه این آزمون توسط واحد آموزش دبیرستان جهت برنامه ریزی آموزشی، بررسی و تحلیل می گردد.

آزمون های منظم و جامع در طول سال تحصیلی توسط واحد آموزش برنامه ریزی می گردد و برنامه برگزاری آزمون ها از ابتدای سال تحصیلی به دانش آموزان اطلاع داده می شود.