ورود به سن خردگرايی : نوجوانى سن خردگرايی است. نوجوان قادر به تفكر منطقى و پيش بينى نتايج منطقى وضعيت هاى مختلف است. اين منطق نه فقط توسط خود او بلكه توسط والدين او استدلال مى شود. به همين دليل اغلب نوجوانان، "مجادله گر" خطاب مى شوند.در حقيقت او در حال گسترش مهارت هاى فكرى خود است. چنانچه والدين اين حقيقت را درك كنند، مى توانند گفتگوى جالب و معنادارى با نوجوانان خود داشته باشند و چنانچه از دريافت اين حقيقت عاجز باشند، ممكن است رابطه ى آنان با نوجوانشان تيره شود و نوجوان براى تطابق فكرى به مأمن ديگرى پناه ببرد.
نوجوانان به همراه رشد سريع فكرى و كسب اطلاعات جديد، به اين باور مى رسند كه در برخى از مسائل از والدين خود، هوشمندتر هستند و در خيلى جاها حق با آنها است. تشكيل گروهها در ميان نوجوانان بيشتر برخاسته از توافق در افكار است تا توافق در نوع لباس و رنگ مو، آنان همچون بزرگسالان با همفكران خود راحتترند و بنابراين تمايل دارند زمان بيشترى را با آنها سپرى كنند.