درس آزمایشگاه علوم تجربی از مباحث مهم علمی و عملی در دوران تحصیل می باشد. دبیرستان عطارد با بکارگیری تجهیزات به روز و مناسب آزمایشگاهی و استفاده از دبیران مجرب، پرورش و شکوفایی ذهن پرسشگر و خلاق دانش آموزان را هدف قرار داده است.

 آقای مرتضی سجادی نیا دبیر درس آزمایشگاه نکاتی را در این ضمینه تشریح کرده است: