در ادامه فرآیند پیش ثبت نام سال تحصیلی 1402-1401 ، دانش آموزان ورودی پایه هفتم در کارگاه های  خلاقیت، آزمایشگاه علوم، هوش و ریاضی شرکت نمودند. که بسیار مورد استقبال واقع شد. پیش ثبت نام از طریق سایت دبیرستان عطارد علم، از ابتدای بهمن ماه آغاز گردیده است.