در همایش دبیرستان عطارد که درمجموعه دزاشیب برگزار گردید از برترین های دبیرستان در عنوان های مختلف آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و ورزشی تقدیر بعمل آمد. دانش آموزان دبیرستان عطارد موفق به کسب عناوین مختلفی در سال تحصیلی جاری گردیدند.