رضا انساندوست مشاور پایه در جلسات فردی با دانش آموزان به بررسی عملکرد ایشان در آزمون های میان ترم دوم، مسائل درسی، نحوه مطالعه دروس و موارد آموزشی پیش رو پرداخت. جلسات مشاوره و پیگیری درسی بصورت روزانه و مداوم در واحد آموزشی انجام می پذیرد.